package krypto;

/**
 *
 * @author kama
 *
 */
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import javax.crypto.BadPaddingException;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.IllegalBlockSizeException;
import javax.crypto.KeyGenerator;
import javax.crypto.NoSuchPaddingException;
import javax.crypto.SecretKey;


public class symetric {

  private String algorithm;
  private Cipher cipher;
  private SecretKey key;


  public symetric(String algorithm) throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, InvalidKeyException {
    this.algorithm = algorithm;
    this.cipher = Cipher.getInstance(algorithm);
    KeyGenerator kg=KeyGenerator.getInstance(algorithm);
    this.key = kg.generateKey();
    this.cipher = Cipher.getInstance(algorithm);
  }

  public void setAlgorithm(String alg){
    this.algorithm=alg;
  }
//zwraca wygenerowany klucz w bajtach
  public byte[] get_key() {
    return this.key.getEncoded();
  }
//szyfrowanie - zwraca bajty
  public byte[] enc_Cipher(byte[] data, SecretKey key) throws IllegalBlockSizeException, BadPaddingException, InvalidKeyException {
    this.cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, this.key);
    return this.cipher.doFinal(data);
  }
//deszyfrowanie-- zwraca bajty
  public byte[] dec_Cipher(byte[] data1, SecretKey key) throws IllegalBlockSizeException, BadPaddingException, InvalidKeyException {
    this.cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, this.key);
    return this.cipher.doFinal(data1);
  }

  public SecretKey getSecretKey(){
    return this.key;
  }